Khoa học&đời sống

Trùn đông lạnh , trùn huyết đông lạnh, sâu đỏ đông lạnh .